არქიტექტურული პრემია 2019
Architectural Award 2019

ნამუშევრების ატვირთვისას სრულად იქნას წარმოდგენილი საავტორო ჯგუფი
While uploading your submission, please provide full information on project authors

განაცხადის ფორმა
Application Form

(* -ვარსკვლავით აღნიშნული გრაფების შევსება სავალდებულოა
* -boxes marked with stars must be filled)

ინფორმაცია ნომინანტის შესახებ
Information about Nominees
ავტორი ან საავტორო ჯგუფი: *
(სახელი, გვარი)
Author or the author's group: *
(Firstname, Lastname)
პროექტზე მუშაობდნენ
Worked on the project
კომპანია
Company
ანოტაცია
Anotation
სამუშაოს მისამართი:
Work address:
სახლის მისამართი:
Home address:
ტელ. სამსახურის:
Office phone:
ტელ. მობილური:
Mobile:*
ტელ. სახლი:
Home phone:*
საფოსტო ინდექსი:
Postal code:
ელ.ფოსტა:
E-mail:
ფოტო/Photo:
ნომინანტის პორტრეტი / Portrait of nominee
(JPG 200x200 px, fileSize<500Kb)
 
ინფორმაცია ობიექტის შესახებ
Information about object
კატეგორია (Category):*
სახელი:*
Name:*
მდებარეობა:*
Location:*
ფართობი/Area: კვ.მ./Sq.M.
ანოტაცია:
(მშენებელი კომპანია,
დამკვეთი/ინვესტორი):
Anotation:
(Construction Company,
Customer/investor):

ფოტოები/Photos. (JPG, არაუმეტეს - no more than - 1600px X 1600px)

1. *

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Youtube ვიდეო: გთხოვთ, ვიდეო რგოლის ლინკის ატვირთვისას არ იყოს მითითებული ავტორის და/ან კომპანიის სახელი
Youtube Video: Please submit a video, without the author's and company's name