საკრებულოს შენობა ჭიათურაში

Author: დავით მაქაძე
Area: 1165 m2
Architectural project (Building or Complex)
საკრებულოს შენობა ჭიათურაში
Author: დავით მაქაძე
Area: 1165 m2

Location: ჭიათურა

წარმოდგენილი პროექტი გულისმობს ქ. ჭიათურაში შენობის სრულ რეკონსტრუქციას და ქალაქსი ამ მნიშვნელოვანი ლოკაციის როგორც მხატვრულ ასევე ფინციურ და შინაარსობრივ გადააზრებას. პროექტის მიხედვით, გამოყოფილ ტერიტორიაზე განთავსებდა ჰიპერმინიმალისტური და ნეოკლასიცისტური სტილების სინთეზირებით შექმნილი საკრებულოს ცენტრალური ოფისი, შენობა მკაცრად სიმეტრიულია და როგორც კომპოზიციური ასევე გეგამრებითი თვალსაზრისით და თავისი სოლიდური და ამავდროულად გახსნილი სადასადე სიბრტყეებით ასიმბოლიზირებს ქალაქსი ხელისუფლების სტატუსს და მნიშვნელობას თანამედროვე სახელმწიფოს მოწყობის ფილოსოფიაში. ცენტრალური ფასადი ათენის პართენონის ძირითად პორპორციებს და დანაწევრებას იმეორებს - მიზეზი მდგომარებოს საკუთრივ ათენის დემოკრატიის როგორც თანამედროვე დემოკრატიის ფუძემდებლურ პრინციპებში და მის ისტორიულ როლში თანამაედროვე ცივილიზაციის რეალობაში. რვა ერთეული კოლონა და მათ შორის დატანებული გრანდიუზული პორტალი რომელიც სიმეტრიულადაა განლაგებული ფასადის სიბრტყეზე - აქცენტირებს მასზედ რომ მოქალაქეთა და მის მიერარჩეულ ქალაქის ხელისუფლებას შორის დაგმანული კედელი არ არსებობს და მოქალაქეებს აქვთ საშუალება სრუალიად გახსნილად მიიღონ საქალაქო მართვის პორცესში მონაწილეობა. გეგმარებითი თვალსაზრისით შენობა ცენტრალიზებულ პრინციპს ეყრდნობა, გეგმარებით ბირთვს ატრიუმის და სხდომათა დარბაზის წყვილი ქმნიან, სხდომათა დარბაზი ოვალურია და გახსნილია როგორც ექსტერიერში ასევე ინტერიერში, გახსნილობა პირდაპირ მიუთითებს ქალაქის მართვის გამჭვირვალებაზე და საჯაროობაზე საზოგადოების მიმართ, სხდომათა დარბაზის მარცხენა და მარჯვენა ფრთებზე განვითარებულია დერეფნების სისტემა რომელთა საშალებით შესაძლებელია სხვადასხვა დანიშნულების ოფისებში და კაბინეტებში წვდომა. ანალოგირია მეორე და მესამე დონეების გეგმარებითი სტრუქტურა. ფუნქციონალურად ზონები გადანაწილებულია შემდგენი პრინციპებით: პირველი დონე - სხდომათ დარბაზიატრიუმი დაოფისები მეორე დონე- ატრიუმი და ოფისები მესამე დონე- ოფისები და საკრებულის თვჯდომარის სივრცეები მეოთხე დონე - სასადილო და სარეკრეაციო სივრცე სარდაფში განლაგდება დამხარე და ტექნიკური სათავსების ჯგუფები სარდაბში მოხვედრა ხდება ცალკე კიბის უჯრედიდან რომელიც უკავშირდება ექსტერიერს მოსაპირკეთებელ მასალებად ფასადზე გამოყენებულია, წმინდა ფაქტურის ლესვა და ღებვა სპილოსძვლისფერ ღია ტონალობაში, ბაზისი მოპირკეთებდება გლუვი ზედაპირის გრანიტით, ვიტრაჟები და ფანჯრები სრულდება შავი ფერის ალუმინის ალათებში მათი ფაქტურით. გამოყენება სარკოვანი ეფექტის მქონე უფერული მინა.ფანჯრების და ვიტრაჟების ფერდის ძირები მუშავდება გრანიტში. ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები შენობის სასარგებლო ფართობი სარდაფის ონე - 150 მ2 პირველი დონე- 314მ2 მეორე დონე - 284,2 მესამე დონე - 314მწ მეოთხე დონე - 103მ2 ჯამური ფართი 1165მ2

Jury authorization

Name
Password
Registration Authorization

Password recovery

Email
Recovery

Participant registration

Name
Password
Repeat password
Email
Password recovery Registration